MONITORING ŠAKALA

Monitoring spremljanja populacij, ne glede na to ali so uvrščene med lovne ali zavarovane vrste, je dandanes nujen del sodobnega upravljanja z njimi. To je potrebno tako zaradi trajnostnega ohranjanja njihovih populacij kot zaradi obveznosti, ki jih je Slovenija prevzela v svoji in evropski zakonodaji.


Parametri pomembni za spremljanje populacije:

  1. prostorska razširjenost
  2. številčnost
  3. demografski parametri (razmnoževanje, rodnost, smrtnost)
  4. vpliv na druge domorodne vrste (npr: parkljarji, divja mačka)

Nekatere metode monitoringa

  • Foto/video posnetki (foto-pasti)
  • Mrtve živali (npr.: povoz, pogin)
  • Neinvazivni genetski vzorci (iztrebki, urin, slina (na plenu, domačih živalih))
  • Znaki prisotnosti sledi, brlogi
  • Akustična stimulacija - monitoring šakala s pomočjo izzivanja oglašanja